1Ganges
2Yamuna
3Alaknanda
4Assann
5Baur River
6Bhagirathi
7Bhilangana
8Darma River
9Dhauli Ganga
10Gaula River
11Gori Ganga
12Jadh Ganga
13Jahnavi River
14Kosi
15Lakshman Ganga
16Mandakini
17Pinder
18Pushpawati
19Ram Ganga
20Saraswati River
21Saryu
22Sharda
23Song River
24Tonns
25Vasuki Ganga
Ad